ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃលទ្ធភាពសង

បញ្ជីឈ្មោះភ្នាក់ងារវាយតម្លៃលទ្ធភាពសង

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

រេតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក
Rating Agency of (Cambodia) Plc.
លេខ ២៤៦ (ជាន់ទី២) មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០៩២ ២៧៣ ៧៦៨/ ០៩៦ ៦៧៨ ១៦០៨​
អ៊ីម៉ែល : chakara.sisowath@3e-fii.com
គេហទំព័រ : www.ratingagencyofcambodia.com.kh