ប្រតិបត្តិករទីផ្សារ

បញ្ជីឈ្មោះប្រតិបត្តិករទីផ្សារមូលបត្រ, ប្រតិបត្តិករប្រព័ន្ធផាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ
និងប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រ

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា
Cambodia Securities Exchange Co., ltd
អគារ ផ.ម.ក វិថីព្រះមហាក្សត្រីយានី កុសុមៈ(ផ្លូវ ១០៦) សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៥៨ ៨៨៨
ទូរសារ​​ ​ : ០២៣ ៩៥៥ ៥៥៨
អ៊ីម៉ែល : info@csx.gov.kh
គេហទំព័រ : www.csx.com.kh