អ្នកសារព័ត៌មាន

ការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន

និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) តែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹង ទីផ្សារមូលបត្រឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ និងមានប្រសិទ្ធភាព តាមរយៈការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្តាលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រដល់អ្នកសារព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

ល.រ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ឈ្មោះកម្មវិធី កាលបរិច្ឆេទ ទីតាំង អ្នកចូលរួម