ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយសក្ដានុពល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយសក្ដានុពល

និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) តែងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ និងបង្កើនការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រ ជាពិសេសអំពីអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងការកៀរគរមូលធនតាមរយៈទីផ្សារមូលបត្រ ទៅដល់ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មសក្ដានុពល ដើម្បីអាចត្រៀមខ្លួនក្នុងការស្វែងរកហិរញ្ញប្បទានតាមរយៈទីផ្សារមូលបត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស ដើម្បីឱ្យអាជីវកម្មមាននិរន្តរភាព។ ន.ម.ក. បានធ្វើការរៀបចំសិក្ខាសាលា ក៏ដូចជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសសក្ដានុពលដូចខាងក្រោម៖

ល.រ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ឈ្មោះកម្មវិធី កាលបរិច្ឆេទ ទីតាំង អ្នកចូលរួម