សមាជិក ន.ម.ក.

គណៈកម្មការមួលបត្រកម្ពុជាដែលមានឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញរត្ថុជាប្រធាន មានសមាជិកចំនួន០៨រូបដែលមានអាណត្ដិរយៈពេល០៥ឆ្នាំ។ សមាជិកទាំងនោះរួមមានៈ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញរត្ថុ និងជាប្រធាន គ.ម.ក.
លោកជំទាវ ងួន សុខា
រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាសមាជិក គ.ម.ក.
លោកជំទាវ នាវ ច័ន្ទថាណា
អគ្គទេសាភិបាលរងនៃធនាគារជាតិកម្ពុជា និងជាសមាជិក គ.ម.ក.
លោកជំទាវ តឹករ៉េត កំរង
រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាសមាជិក គ.ម.ក.
ឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ
ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ និងជាសមាជិក គ.ម.ក.
ឯកឧត្តម កឹម រ័ត្នវិសិដ្ឋ
ទីប្រឹក្សា និងជានាយកខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី និងជាសមាជិក គ.ម.ក.
ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ
អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក និងជាសមាជិក គ.ម.ក.
លោកសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត សំ ឃង្ទី
អ្នកជំនាញមកពីវិស័យឯកជនដែលមានបទពិសោធន៍វិស័យមូលបត្រ​ និងជាសមាជិក គ.ម.ក.
លោកសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត សំ សុខុម
អ្នកជំនាញមកពីវិស័យឯកជនដែលមានបទពិសោធន៍វិស័យមូលបត្រ​ និងជាសមាជិក គ.ម.ក.

គណៈកម្មការមួលបត្រកម្ពុជាដែលមានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញរត្ថុជាប្រធាន មានសមាជិកចំនួន០៨រូបដែលមានអាណត្ដិរយៈពេល០៥ឆ្នាំ។ សមាជិកទាំងនោះរួមមានៈ

តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុមួយរូបដែលតំណាងដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
តំណាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមួយរូបដែលតំណាងដោយលោកជំទាវ នាវ ច័ន្ទថាណា ទេសាភិបាលរងនៃធនាគារជាតិកម្ពុជា
តំណាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមួយរូបដែលតំណាងដោយឯកឧត្តម កាន ច័ន្ធមេតា្ត អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
តំណាងក្រសួងយុត្ដិធម៌មួយរូប តំណាងដោយឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌
តំណាងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីមួយរូបដែលតំណាងដោយ ឯកឧត្តម កឹម រ័ត្នវិសិដ្ឋ ទីប្រឹក្សាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក ឯកឧត្តម ម៉ិញ បានកុសល
អ្នកជំនាញមកពីវិស័យឯកជនដែលមានបទពិសោធន៍វិស័យមូលបត្រ និងមានអព្យាក្រឹតភាពពីររូប ដែលតំណាងដោយលោកបណ្ឌិត សាស្រ្តាចារ្យ សំ ឃង្ទី និងលោកសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត សំ សុខុម