ភា្នក់ងារតំណាងម្ចាស់មូលបត្របំណុល

បញ្ជីឈ្មោះភា្នក់ងារតំណាងម្ចាស់មូលបត្របំណុល

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ACLEDA Securities Plc.
នៅជាន់ទី៥ អគារលេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៧២៣ ៣៨៨
ទូរសារ​​ : ០២៣ ៧២៣ ៣៧៧
អ៊ីម៉ែល : info@acledasecurities.com.kh
acs.admin@acledasecurities.com.kh
គេហទំព័រ : www.acledasecurities.com.kh

កាណា ស៊ីឃ្យួរឹធី អិលធីឌី
Cana Securities Ltd.
វិមានកាណាឌីយ៉ា ជាន់ទី ១៥ លេខ ៣១៥ ផ្លូវ​ព្រះអង្គឌួង កែងមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៩​​ ៨៨៧ / ០២៣ ៨៦៨ ២២២
ទូរសារ : ០២៣ ៩៩០ ៦៨៦
អ៊ីម៉ែល : info@canasecurities.com.kh
គេហទំព័រ : www.canasecurities.com.kh