វិនិយោគិនសក្ដានុពល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់វិនិយោគិនសក្ដានុពល

និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) តែងតែរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ វិនិយោគិន វិនិយោគិនសក្តានុពល ក៏ដូចជាសាធារណជនដូចខាងក្រោម៖

ល.រ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ឈ្មោះកម្មវិធី កាលបរិច្ឆេទ ទីតាំង អ្នកចូលរួម

ទាញយក :

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី "ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការវិនិយោគក្នុងវិស័យមូលបត្រ" ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ៣០ នាក់