វិនិយោគិនសក្ដានុពល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់វិនិយោគិនសក្ដានុពល

និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) តែងតែរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ វិនិយោគិន វិនិយោគិនសក្តានុពល ក៏ដូចជាសាធារណជនដូចខាងក្រោម៖

ល.រ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ឈ្មោះកម្មវិធី កាលបរិច្ឆេទ ទីតាំង អ្នកចូលរួម

ទាញយក :

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី "ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការវិនិយោគក្នុងវិស័យមូលបត្រ" ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ៣០ នាក់

ទាញយក :

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី "ដំណើរការជួញដូរមូលបត្រនៅកម្ពុជា"សម្រាប់និសិ្សតនៃវិទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដាចំនួន ៤ លើក ថ្ងៃទី០២ ០៩ ២០ និង២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ អគារអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ៦៤០ នាក់

ទាញយក :

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី "ដំណើរការជួញដូរមូលបត្រនៅកម្ពុជា"សម្រាប់និសិ្សតនៃសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ អគារអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ១០២ នាក់

ទាញយក :

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពី “អត្ថប្រយោជន៍នៃការបោះផ្សាយ និងការវិនិយោគក្នុងវិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជា” ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ អគារអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ១២០ នាក់