ទំនាក់ទំនងមក ន.ម.ក.

ព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋានៈ អគារ១៦៨F ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ ភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (៨៥៥) ២៣ ៨៨ ៥៦ ១១ / (៨៥៥) ១៦ ៨១៩ ៩៩១ (វិចិត្រ-admin) / (៨៥៥) ០១ ៧៧៦ ៧៨៥ (តី-webmaster)
ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣ ៨៨ ៥៦ ២២
អ៊ីម៉ែលៈ INFO@SERC.GOV.KH

ផែនទីមកកាន់ ន.ម.ក.