ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាវាយតម្លៃ

បញ្ជីឈោ្មះក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាវាយតម្លៃ និងអ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ
ផ្តល់សេវានៅក្នុវវិស័យមូលបត្រ

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

១. ក្រុមហ៊ុន វីត្រាស់ អឺព្រេហ្សល

VTRUST APPRAISAL Co., Ltd.


២. អ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ មានចំនួន ០៤ រូប ៖

- លោក ភិន សុធារ

- លោក យឿន វាយោ

- លោក ជា សារ៉ាក់

- លោក រស់ សារ៉ាយ

អគារលេខ ៥០ ជាន់ទី១ ផ្លូវលេខ ៥១៦ កែង ៣៣៥ ភូមិ ៦ សង្កាត់បឹងកក់ ១ ខណ្ខទទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ២២០ ០៩៨
អ៊ីម៉ែល : vap@vtrustappraisal.com
គេហទំព័រ : www.vtrustappraisal.com
១. ក្រុមហ៊ុន ស៊ីងឈ័រ ប្រូផឹធី ឯ.ក

THINKTURE PROPERTY CO., LTD


២. អ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ មានចំនួន ០២ រូប៖

- លោក ហេង ពណ្ណរាយ

- លោក មាច សុខសូដែន

ផ្ទះលេខ ១៣៨, ផ្លូវលេខ ៥១ (ប៉ាស្ទ័រ) កែងផ្លូវលេខ ២៩៤ សង្កាត់ បឹងកេងកង ទី១ ខណ្ឌ បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ២២ ៤៥ ៣០
ទូរស័ព្ទដៃ : ០១២ ២៦៩ ២៦៩ /០១២ ៥០ ០១ ៥១
អ៊ីម៉ែល : info@thinkture-property.com
គេហទំព័រ : www.thinkture-property.com
១.ក្រុមហ៊ុន ណាយ ហ្រ្វែង (ខេមបូឌា)

Knight Frank (Cambodia) Pte., Ltd


២. អ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ មានចំនួន ០២ រូប៖

- លោក ROSS WHEBLE

-លោក ឡុង សេងគ្រី

បន្ទប់លេខ ១៦ B ជាន់ទី១៦ អគារកាណាឌីយ៉ា ផ្លូវព្រះអង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៦៦ ៨៧៨
ទូរស័ព្ទដៃ : ០១៥ ៥៣២ ០៧៥
ទួរសារ : ០២៣ ៩៨៦ ៦៤៨
អ៊ីម៉ែល : ross.wheble@kh.knightfrank.com
គេហទំព័រ : www.knightfrank.com.kh