ភ្នាក់ងាររក្សាសុវត្ថិភាព

បញ្ជីឈ្មោះភ្នាក់ងាររក្សាសុវត្ថិភាព

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
Acleda Bank Plc.
អាគារ​លេខ ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ០២៣ ៤៣០ ៩៩៩
អ៊ីម៉ែល : acledabank@acledabank.com.kh
គេហទំព័រ : www.acledabank.com.kh