ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ

បញ្ជីឈ្មោះភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
Acleda Bank Plc.
អាគារ​លេខ ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧
ទូរសារ​​ : ០២៣ ៩៩៨ ៦៦៦
អ៊ីម៉ែល : acledabank@acledabank.com.kh
គេហទំព័រ : www.acledabank.com.kh

ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ
Canadia Bank Plc.
អាគារលេខ ៣១៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្សកែងផ្លូវព្រះ អង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៨៦៨ ២២២
ទូរសារ​​ ​: ០២៣ ៤២៧ ០៦៤
អ៊ីម៉ែល : canadia@canadiabank.com.kh
គេហទំព័រ : www.canadiabank.com.kh

ធនាគារ វិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី
Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.
អាគារលេខ ២៣ វិថីក្រមួនសកែងផ្លូវ ៦៧ សង្កាត់ផ្សារ ថ្មី២ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២១០ ០៤៤
ទូរសារ : ០២៣ ២២០ ៥១១
អ៊ីម៉ែល : info@bidc.com.kh
គេហទំព័រ : www.bidc.com.kh

ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី
Cambodian Public Bank Plc.
អគារកម្ពុប៊ែង លេខ ២៣ រុក្ខវិថីក្រមួនស (ផ្លូវលេខ ១១៤) សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី ២ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២២២ ៨៨០/២២២ ៨៨១
ទូរសារ : ០២៣ ២២២ ៨៨៧
អ៊ីម៉ែល : hoe@campubank.com.kh
គេហទំព័រ : www.campubank.com.kh

ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក
B.I.C (Cambodia) Bank Plc.
អគារលេខ ៤៦២ ផ្លូវលេខ ៩៣ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩០១ ៣៣៨
ទូរសារ : ០២៣ ៩០១ ៣៤៨
អ៊ីម៉ែល : info@bicbank.com.kh
គេហទំព័រ : www.bicbank.com.kh

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
Advanced Bank of Asia Limited
អគារលេខ ១៤១ ១៤៦ ១៤៨ និង ១៤៨ អា បេ សេ ដេ មហាវិថីព្រះសីហនុ និងផ្ទះលេខ ១៥ និង ១៥៣ អា បេ សេ ផ្លូវលេខ ២៧៨ ភូមិទី ៤ សង្កាត់បឹងកេងកងទី ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២២៥ ៣៣៣
ទូរសារ​​ : ០២៣ ២១៦ ៣៣៣
អ៊ីម៉ែល : info@ababank.com
គេហទំព័រ : www.ababank.com

ធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក
Wing Bank (Cambodia) Plc
អគារលេខ ៧២១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកងទី៣ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៩ ៩៨៩/០១២ ៩៩៩ ៤៨៩
អ៊ីម៉ែល : info@wingbank.com
គេហទំព័រ : www.wingbank.com.kh