ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាបកប្រែ

បញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

ផ្តល់សេវាបកប្រែនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រ

បញ្ជាក់: ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ ធ្វើឡើងតាមលំដាប់ដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី ន.ម.ក. ពោលគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីលំដាប់គុណភាពនោះឡើយ។

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

1. មន្ទីរសារការី អេច ប៊ី អេស នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
H.B.S NOTARY PUBLIC OF
THE KINGDOM OF CAMBODIA

2. អ្នកទទួលខុសត្រូវលើការបកប្រែ មានចំនួន ០២ រូប៖
    - លោក តាន់ហ៊ាង ដាវ័ណ្ណ
    - លោក យិន លីហួត
អគារ GIA ជាន់ទ៣៧ ផ្លូវសុភមង្គល កោះពេជ្រ ភូមិ១៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ : ០៨៥ ៥៥៥ ៧៧៧ / ០១៦ ៥៥៥ ៧៧៧
អ៊ីម៉ែល : info@hbsnotary.com
គេហទំព័រ : www.hbsnotary.com