សមាគម

បញ្ជីឈ្មោះសមាគម

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

សមាគមក្រុមហ៊ុនមូលបត្រកម្ពុជា
Cambodia Association of Securities Firms
វិមានកាណាឌីយ៉ា អគារលេខ ៣១៥ ជាន់ទី១៨ បន្ទប់លេខ ១៨៣៦ មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស កែងវិថីព្រះអង្គឌួង ភូមិ១ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០១៦ ៨៨៨ ៥៩២ / ០១៥ ៩០០ ១៣៣ / ០៨៩ ៨៥៨ ៨៨៣
អ៊ីម៉ែល : ranarith.iv@rhbgroup.com.kh
visoth@acledasecurities.com.kh
nha.thai@canasecurities.com.kh