ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី គាត ឈន់

Deputy Prime Minister Keat Chhon


ឯកឧត្ដមឧបនាយករដ្ឋ មន្ដ្រី គាត ឈន់
ជាប្រធាន គ.ម.ក អាណត្ដិទី១ (២០០៨-២០១៣)។

សុន្ទរកថា
- ពីធី "បង្ហាញការជួញដូរមូលបត្ររបស់ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (Cambodia Securities Exchange)" នៅវិមានកាណាឌីយ៉ា ថ្ងៃទី ១២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១២

downloads: ភាសាខ្មែរ

- ពិធីសម្ពោធក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ”Golden Fortune (Cambodia) Securities Plc” រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១

downloads: ភាសាខ្មែរ | English

- ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការ ”ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (Cambodia Securities Exchange)” រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១

downloads: ភាសាខ្មែរ | English

- ពិធីសម្ពោធក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ SONATRA Securities Plc រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១

downloads: ភាសាខ្មែរ | English

- ពិធីសម្ពោធក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ CAMPU Securities Plc រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១

downloads: ភាសាខ្មែរ | English

- ពិធីបើក វេទិកាមេគង្គកម្ពុជាឆ្នំា ២០១១ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១

downloads: ភាសាខ្មែរ

- ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រផ្តល់ការ អនុញ្ញាតធ្វើជាប្រតិបត្តិករទីផ្សារមូលបត្រ ប្រតិបត្តិករប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ និងទូទាត់មូលបត្រ និងប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រ និងវិញ្ញាបនបត្រទទួល ស្គាល់ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ភ្នាក់ងារបញ្ជិកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ភ្នាក់ងារទូទាត់ ក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យជំនាញ និងសវនករឯករា្យ ផ្តល់សេវានៅក្នុងវិស័យមូលបត្រ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១១

downloads: ភាសាខ្មែរ

- ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា រវាង គណៈកម្មការ មូលបត្រកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និង វិទ្យាស្ថានមូលបត្រហុងកុង រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១

downloads: ភាសាខ្មែរ

- ពិពិធីសម្ពោធក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ Sacombank Securities (Cambodia) Plc. រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១

downloads: ភាសាខ្មែរ

- ក្នុងឱកាសផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រខេមបូឌា-វៀតណាម​ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯឧត្តម ង្វៀន ទិន យ៉ុង នាយរដ្ឋមន្រ្តី នៃសាធារណរដ្ឋសង្គម និយមវៀតណាម​ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០

downloads: ភាសាខ្មែរ

- ពិធីប្រគល់អាជ្ញាបណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាវិនិយោគ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០

downloads: ភាសាខ្មែរ | English

- សិក្ខាសាលាស្តីពី ទីផ្សារមូលបត្រ និង ផែ្នកឯកជននៅកម្ពុជា នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១០

downloads: ភាសាខ្មែរ | English

- សិក្ខាសាលាស្តីពី កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី បូព៌ាៈ ការពង្រឹងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និងការពង្រឹងតួនាទីរបស់និយ័តករមូលបត្រ នៅសណ្ឋាគារអ៊ិនធើកុងទីណុងតាល់ ថៃ្ងទី២០ ខែតុលា ឆ្នំា២០០៩

downloads: ភាសាខ្មែរ | English

- សន្និសីទស្តីអំពី ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈលើកដំបូង នៅសណ្ឋាសណ្ឋាគារអ៊ិនធើកុងទីណុងតាល់់ នាថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៨

downloads: ភាសាខ្មែរ | English

- ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ នៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៩

downloads: ភាសាខ្មែរ | English